TüzükBÖLÜM 1

Kuruluş,Genel Kural,Parola

 

Kuruluş

Madde 1

 1. İşbu ana tüzük ile Lions kurallarına uygun “Bursa Nilüfer Lions Derneği” adı ile bir dernek kurulmuştur.
 2. Bu tüzükle Lions Derneği, kısaca kulüp adıyla anılmıştır.
 3. Kulübün merkezi Bursa’dadır ve şubesi yoktur.

 

Çalışma İlkeleri ve Parola

Madde 2

Genel kuralı “Özgürlük, Anlayış, Ulusumuzun Güvenliğidir.” Ve parolası “Hizmet Ediyoruz” olan kulüp, siyasal ve dinsel konularla uğraşmaz, çalışma ve toplantılarında hiçbir şekilde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülemez, tartışılamaz ve uygulanamaz. 

 

 

Amaç ve Konu

Madde 3

Kulübün amacı, insanlığa, yurduna ve çevreye hizmet olup, çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek,
 2. İyi vatandaşlık ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak,
 3. Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin katılımda bulunmak,
 4. Diğer Lions Kulüpleri ile dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları kurmak,
 5. Politikada taraf tutan ve dini inanç farkı gözeten hususların dışında kalan ve toplumun yararlarını ilgilendiren tüm konularda kulüp üyelerinin serbest tartışmalar yapabilecekleri ortamı oluşturmak,
 6. Hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek, yeterliliği özendirmek ve ticari, mesleki ve kamu hizmetleriyle özel girişimlerde yüksek törel ilkeleri yerleştirmek.

 

Çalışma Biçimi

Madde 4

Kulüp, amaçlarını gerçekleştirmek için;

 1. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yeni üye kaydeder.
 2. Yöresine yararlı gördüğü hizmet projelerini ve bunlarla ilgili gelir artırıcı projeleri uygular.
 3. Vakıfların kurulmasını sağlar ve bu vakıflara üye olur.
 4. Konferanslar, sempozyumlar, paneller ve toplantılar düzenler, sergiler açar, kermesler düzenler, yarışmalar açar veya katılır.
 5. Kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlar.
 6. İkametgah ile amaç ve çalışmaları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve gerekirse satar, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 7. Üyelerin, merkez, lokal, dinlenme tesisleri ihtiyacını karşılamak üzere, kar amacı gütmeden, kooperatifler, sosyal tesisler kurar, işletir-işlettirir, gerektiğinde bu tip kooperatiflere ortak olur.
 8. Yardım toplama kanunu ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir,
 9. Gerekli diğer çalışmaları yapar.
 10. Yurt içinde aynı veya benzer amaçlı birlik, federasyon ya da benzeri üst kuruluşlara katılabilir veya kurabilir.
 11. Gerekli yasal izinler alındığı takdirde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar ve üye olur.
 12. Ulusal ve uluslararası gençlik kampları açar, Leo Dernekleri kurulmasını sağlar.

 

Madde 5

Kulüp, aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, bağlı bulunduğu Lions Dernekleri Federasyonu ile; federasyon içindeki diğer Lions Dernekleri ile; vakıflarla, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Gerekli yasal izinler alındığı takdirde amacı doğrultusundaki uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

 

 

BÖLÜM II

Üyelik Koşulları, Türleri, Üyeliğe Girme

Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma, Sorumluluk

 

Üyelik Koşulları

Madde 6

Fiil ehliyetine sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, medeni haklarını kullanmaya ehliyetli, Dernekler Kanunu’na göre yasaklanan dernekleri kurmak ya da yönetmek suçlarından kesin olarak hüküm giymemiş ve bu kanun ile derneklere üyelikleri yasaklanmamış ve kısıtlanmamış olan, çevresinde iyi ünlü ve iyi karakteri ile tanınan kişiler kulübe üye olabilirler.

Genel kurulca karar verildiği takdirde, kulübün çeşitli meslek grupları arasında etkinliğini artırabilmek ve değişik meslek gruplarından hizmet alabilmek amacı ile etkin üyeler arasında meslek alanı ya da iş dalı bakımından, üye alımında sıralama yapılabilir.

Yabancı uyrukluların üye olabilmesi için ayrıca Türkiye’de oturma hakkına sahip olmaları gereklidir.

Onursal üyeler için oturma hakkı koşulu aranmaz.

 

Üyelik Türleri

Madde 7

Kulübün, etkin ve onursal üye olmak üzere iki tür üyeliği vardır :

 1. Etkin Üye: Kulüpte üyeliğin verdiği veya ifade ettiği tüm hak ve ayrıcalıklarını kullanmaya yetkili ve tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gereken üyedir. Sadece belirtilen haklar ve yükümlülüklerle kısıtlı olmamak üzere, bu haklar, aranan öteki nitelikler elverdiği takdirde, her türlü ve herhangi bir göreve talip olmayı ve üyelerin oyunu gerektiren herhangi bir durumda oy kullanma hakkına sahip olmayı içerir.

Yükümlülükler ise düzenli devamı, ödentilerin zamanında ödenmesini, kulüp çalışmalarına katılmayı, Lions Kulüplerinin toplumda olumlu bir imaj sağlamasını yansıtacak davranışta olmayı içerir. Bütün etkin üyeler, kulübün ve varsa üst kuruluşların ödentilerini de içerecek şekilde saptayacağı tüm ödentileri öderler. 

 

Genel Kurulca karara bağlandığı takdirde, üye alımında ayırım ve öncelik hakkının kullanılabilmesi için, etkin üyeler arasında meslek alanı veya iş dalı bakımından sıralama yapılabilir.

 1. Onursal Üye: Kulübün özel ayrıcalık vermek istediği, topluma ya da kulübe önemli hizmetlerde bulunmuş ve kulübün üyesi olmayan kişidir. Onursal üye toplantılara devam edebilir, ancak etkin üyelik haklarından hiçbirine sahip olamaz.Böyle bir üyenin giriş, yıllık ve her türlü ödentileri kulüp tarafından ödenir. Onursal Üyelik,yönetim kurulu kararı ve genel kurul onayı ile verilebilir.

Hiç kimse onursal üyelik dışında aynı anda bu kulüpte ve diğer bir Lions Kulübünde üye olamaz. Ve hiç kimse, onursal üyelik dışında hem bu kulüpte hem de benzeri karakterde bir başka hizmet kulübünde üye olamaz.

 

 

Üyeliğe Girme

Madde 8

Kulübe üyelik yalnızca davet ile olur . Üyeliğe girme, üyelik yönetmeliğine uygun, iyi durumda etkin bir üyenin önerisi, kefaleti üzerine ve üyelik işlemleri tamamlanarak olabilir.

 

 

Üyelikten Ayrılma

Madde 9

Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ayrılma dileğinin yapıldığı yarı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödentileri tam olarak alınır.

 

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 10

Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır :

 1. Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve ana tüzük hükümlerine aykırı davranmak.
 2. Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak,görev almaktan kaçınmak ve böylece kulübün amaçlarına ilgisiz kalmak.
 3. Güvenilir ve belirli özür bildirmeden, üst üste dört genel toplantıya veya bir yarı dönemdeki toplantıların yarısına katılmamak.
 4. Sekreterin borcunun ödenmesi için yazılı ihtarda bulunduğu herhangi bir üye, yazıyı alış tarihinden itibaren altmış gün içinde, kulübün ödenti ve diğer vecibelerini yerine getirmemişse, sekreter ismini Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu, üyenin çıkarılmasına karar verir.
 5. Üyelik Komitesi başkanı veya sekretere kabul edilebilir bir özür bildirmeden arka arkaya dört genel toplantıya katılmayan herhangi bir etkin üyenin ismi, katılmadığı son toplantıyı takip eden Yönetim Kuruluna sekreter tarafından sunulur.

Yönetim Kurulu da üyelik komitesine üyenin devamsızlık nedenlerini araştırarak yönetim kuruluna rapor vermesi için talimat verir. Yönetim Kurulu işlemin sonunda üyenin çıkarılmasına veya üyeliğin askıya alınmasına karar verir.

 1. Özel ya da iş yaşantısındaki tutum ve davranışı ile törel ilkeler, amaç ve konulara aykırı davranmak ya da kişiliğinde Lions Kulübü onurunu zedeleyeceği anlaşılmış olmak.
 2. Üyelikten Çıkarılma kararı Yönetim Kurulunun 4/5 oranındaki gizli oy çoğunluğu ile verilir.
 3. Onursal üyeler hakkında ise, b,d ve e fıkraları hükümlerine göre üyelikten çıkarılma kararı alınamaz.

 

 

Sorumluluk ve Etkin Üyelik

Madde 11

Üyeler, Atatürk İlkelerine, yasalara, Lions amaç ve törel ilkeleri ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak, insanlık ülküsüne hiçbir karşılık beklemeden yardım ve hizmete hazır olmak, tüm toplantılara katılmak, görev üstlenmek, hizmet çalışmalarında etkin olmak ve ödentilerini sürelerinde ödemek, özel ya da iş yaşantısında, tutum ve düşünceleriyle saygınlığını kanıtlamak, insanlara sevgi ve anlayışla davranmakla sorumludurlar. Bu nitelikleri aynı zamanda üyenin etkinliğini kanıtlar.

 

BÖLÜM III

Organlar, Görev ve Yetkiler

 

Organlar

Madde 12

Kulübün yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Genel Kurula karşı sorumludurlar.

 

Genel Kurul

Madde 13

Kulüp Genel Kurulu her yıl olağan olarak Haziran ayında etkin üyelerin katılması ile toplanır. Olağan Genel Kurul, üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile kulüp merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar

 

Genel Kurul’a Çağrı Yöntemleri

Madde 14

Kulüp Genel Kurulunu toplantıya çağrıda aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır:

 1. Yönetim Kurulu 13.Madde gereğince, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarını en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
 2. Genel Kurula katılacak üyeler yazılı ve ayrıca en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının saati, yeri ve gündemi yerel bir gazete ile duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. Durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek Genel Kurula katılacak üyeler listesi eklenir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.

 1. İkinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın hazır bulunan üyelerle açılır. Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından aşağı olamaz.
 2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 gün önceden, geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının günü, saati, yeri ve gündemi ilk ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan vermek suretiyle üyelere duyurulur ve durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek, Genel Kurula katılacak üyeler listesi eklenir.

Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

 1. Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

 

 

 

Genel Kurul Toplantı Yöntemleri

Madde 15

Genel Kurul toplantısında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

 1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen üye listesindeki adlarının karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan üye listesine göre Genel Kurula katılan üyelerin sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı bir tutanakla saptanır.
 2. Genel Kurul, Genel Kurullar Komitesi Başkanının çoğunluğun saptandığını belirten tutanağı açıklamasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı veya yardımcısı tarafından açılır. Başkanlık divanı için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçilir.
 3. Genel Kurulda, gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.
 4. Her etkin üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.
 5. Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

 

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 16

Olağanüstü Genel Kurul, aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır:

 1. Üye sayısının 1/5 inin aynı konu için yapacakları yazılı başvuru,
 2. Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak salt çoğunluklu alacağı karar,
 3. Denetleme Kurulunun hesap ve işlemlerle ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan Genel Kurul toplantısındaki kural ve yöntemlere uyularak yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde konuşulup karar alınır.

 

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 17

Genel Kurul, kulübün en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yasalar, Lions ilke ve kuralları ile tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda ve kulübün amaç ve çalışma konuları yönünde karar almak,
 2. Organların istek ve önerilerini karara bağlamak,
 3. Yasalar, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,
 4. Gelecek dönem çalışma programını ve bütçesini onaylamak, üye ödenti miktarlarını bütçedeki teklife uygun olarak saptamak, aday saptama kurallarına uygun olarak Yönetim Kurulu, Denetleme  Kurulu ile Federasyon ve Konfederasyon Genel   Kurulu’na katılacak delegelerin asil ve yedeklerini  seçmek, üst kuruluşların konvansiyonlarına atılacak delegelerin asil ve yedeklerini seçmek,
 5. Kulübün biten çalışma dönemine ilişkin raporunun, bilanço ve gelir-gider çizelgesinin, Denetleme Kurulunun aklanması hakkında karar vermek,
 6. Lions’un kabul ettiği tip tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda kulüp tüzük ve yönetmeliğini onaylamak, önerilen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak,
 7. Kulübe taşınmaz mal alınması ya da taşınmaz malların satılması ile tüzüğün 4.Maddesinin c,f,g fıkralarında yazılı konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 8. Kulübün uluslararası faaliyette bulunması yönünden gerekli başvuruları yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek ve yurt dışındaki kuruluşlara ve kurulduğu takdirde Lions üst kuruluşlarına üye olarak katılmak ve bunlardan gerektiğinde ayrılmak yönünde karar almak,
 9. Yıllık ödentiyi saptamak ve Yönetim Kuruluna bu mevzuda yetki vermek,
 10. Kulübün feshine ve mallarının tasfiyesine dair karar almak.

 

 

Başkan

Madde 18

Başkan, kulübün temsilcisi ve yetkili yöneticisi olup Genel Kurulda seçilir. 1 Temmuz’dan başlayarak bir yıl süreyle görev yapar ve izleyen yıl, seçildiği takdirde Yönetim Kurulunda Geçen Dönem Başkanı ve Üyelik Direktörü olarak 1 yıl daha görev yapar.

Başkan seçilebilmek için;

 1. Etkin üye olup etkinliğini sürekli korumuş bulunmak,
 2. Lions toplumunda ve yöresinde karakteri, yetenekleri, kişiliği, önderlik ve birleştirici nitelikleri ile tanınmış olmak,
 3. Göreve başlayacağı tarihte (kuruluş aşaması hariç) en az bir çalışma dönemi Başkan Yardımcısı ya da Sekreter olarak çalışmış olmak ya da Yönetim Kurulunda iki yıl süreyle hizmet etmiş bulunmak ,

şartları aranır.

 

 

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 19

Başkanın görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Kulübü ve Yönetim Kurulunu temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulu gündemini saptamak, üyelerini toplantıya çağırmak,
 3. Kulübün yönetim ve hizmet çalışmalarına öncelik ve etkinlik kazandırmak, komitelerin başkan ve üyelerini atamak,
 4. İlgili yasa ile Lions tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,
 5. Lions’un ve Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,
 6. Genel Kurulda seçilen Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlarının asil ve yedek üyelerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, iş ve konut adreslerini yörenin en büyük mülki amirine, seçimi izleyen 7 gün içinde bildirilmesini sağlamak,
 7. Çalışma döneminin sonunda, kulübün yönetim ve parasal belge ve işlemleriyle varlıklarını yeni çalışma dönemi Yönetim Kuruluna tam ve eksiksiz olarak devredilmesine aracı ve yardımcı olmak.

 

Yönetim Kurulu

Madde 20

Kulübün yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim Kurulu, 9 kişiden oluşur. Genel Kurulda gizli oyla seçilen Başkan, Geçen Dönem Başkanı (aynı zamanda Üyelik Direktörü) , Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman, Toplantı Yönetmeni, Kulüp Amiri ve iki üye Yönetim Kurulu’nu oluştururlar. Üyelik Direktörü, Kulüp Üyelik Komitesi Başkanıdır.
 2. Yönetim Kurulunun 9 yedek üyesi olup Genel Kurulca seçilirler.
 3. Yönetim Kurulu 1 Temmuz’da göreve başlar ve bir yıl süre ile görev yapar ve her yıl seçilir.
 4. Üyelik Komitesini oluşturan üç Yönetim Kurulu Üyesi bu komitede üç yıl süre ile görev yaparlar. Üyelik Komitesi, üç yıl süre ile görev yapacak seçilmiş üç üyeden oluşur. Başlangıçta , birinci üye (Geçen Dönem Başkanı)  bir yıl, ikinci üye (Dönem Başkanı) iki yıl, üçüncü üye (Başkan Yardımcısı) üç yıl süre ile görev yapar. İlk yıldan sonra, her yıl Başkan Yardımcısı Üyelik Komitesine bir yeni üye olarak seçilir.
 5. Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulunun üç üyesinin isteği üzerine de Başkanın belirlediği yer ve zamanda toplanır.
 6. Toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

 

 

Yönetim Kurulu  Görev ve Yetkileri

Madde 21

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :

 1. Kulübün amaç ve çalışma koşullarını gerçekleştirmek,Genel Kurul kararlarını uygulamak,
 2. Yasalar ve Lions tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak,
 3. Kulübü temsil etmek, gerektiğinde kurul üyelerine temsil yetkisi vermek, Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinin önerdikleri konularda kararlar almak,
 4. İlgili komitenin veya Başkanın önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını kazanamayan, amaçlardan uzaklaşan üyelerin kulüpten çıkarılmasına karar vermek,
 5. Çalışma dönemi bitiminde çalışma raporu ile bilanço gelir-gider çizelgesini hazırlamak,
 6. Kulübün gelir ve giderleri ile bütçe uygulamasını yapmak, Denetleme Kurulu önerileri yönünde gerekli önlemleri almak,
 7. Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerlerini saptamak,
 8. Komitelerin çalışma ve önerileri hakkında kararlar vermek,
 9. Tüzük ve yönetmelikler hazırlanması ya da değişiklik önerileri düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıp Genel Kurulun onayına sunmak,
 10. Kulübün yönetsel ve parasal işlerini yürütecek personeli atamak ve işlerine son vermek,
 11. Kulübün kurulacak vakıflara kurucu üye ya da üye olarak katılmasına, gerekli ödentilerin yapılmasına ilişkin kararlar almak,
 12. Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
 13. Derneğin kurulmuş veya kurulacak aynı veya benzer amaçlı birlik federasyon gibi kuruluşlara gerek kurucu gerekse üye sıfatıyla katılması için gereken başvuruları yapabilmek ve tüm işlemleri takip etmek,
 14. Gelecek dönem çalışma programı ve bütçesini hazırlamak.

 

 

Denetleme Kurulu

Madde 22

Kulübün yetkili denetim organı bulunan Denetleme Kurulu , üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer, en az ayda bir toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :

 1. Kulübün bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde en az altı ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,
 2. Yönetim Kurulunca düzenlenen gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak kanı ve önerilerini belirlemek,
 3. Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço gelir-gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla Genel Kurula sunmak.

 

 

 

 

Tamamlayıcı Oluşumlar ve Görevliler

Madde 23

Kulübün tamamlayıcı oluşumları Genel Toplantılar olup görevlileri çalışma ve yönetim komiteleridir.

1)

 1. Genel Toplantılar, üyeler arasında yakınlık ve arkadaşlığı sağlamak, toplum ve çevre konularını görüşmek amacı ile Lions Kulüpleri yöntem ve biçimlerine uygun olarak, ayda en az iki kez düzenlenir. Genel toplantılarda, Lionistik çalışmalar hakkında bilgi verilir, amaç ve çalışma konuları ile uygulamalar hakkında görüşmeler yapılır. Konferans ya da tartışmalar düzenlenir ve ortak eğlenceler hazırlanır. Bazılarının eşli olarak da yapılabileceği toplantılara üyelerin konukları da katılabilir.
 2. Kulübün düzenli genel toplantıları ayda iki defadan az yapılamaz. Toplantı saati ve yerini Yönetim Kurulu önerir, üyeler onaylar. Tüm toplantılar belirlenen zamanda başlar ve biter. Tüzük ve yönetmeliklerde belirtilmedikçe düzenli toplantıların çağrı şeklini Yönetim Kurulu belirler.
 3. Başkan gerekli gördüğünde, kulübü olağanüstü genel toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulunun isteği üzerine toplantı yapılacaksa , zaman ve yeri, Kurul veya toplantıyı isteyen üyenin isteğine bağlı olarak saptanır. Başkan olağanüstü toplantıya çağrı yapabilir. Olağanüstü genel toplantının amacını, zaman ve yerini belirten bir çağrı mektubu posta ile veya elden verilmek üzere toplantı tarihinden en az on gün önce üyelere gönderilir.
 4. Lions’un amaç ve törel ilkeleri ile kulübün tarihi konularına özel bir ilgi gösterilmesi gerekir. Kuruluş Gecesi Yıldönümü Toplantısı her yıl yapılır.

2)  Çalışma yönetim komiteleri ilişkin bulundukları konular ya da Başkan ile Yönetim Kurulunun görev olarak verdikleri konularda çalışmalar yaparak kulübün çalışma ve hizmetlerinde, yeni projelerin çalışmalarında ve uygulamalarında çaba harcarlar. Çalışma yönetim komiteleri başkanları, iki üye daha seçmek suretiyle komisyonlarını oluştururlar.

Çalışma ve yönetim komitelerinin oluşumu ve çalışmaları, yönetim kuruluna sunacakları raporların onaylanmasından sonra kesinlik kazanır.

 

 

BÖLÜM IV

Parasal Hükümler

 

 

Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması

Madde 24

Kulübün  çalışma   dönemi,    1 Temmuz’da başlar ,   30 Haziran’da sona erer.

Çalışma dönemini kapsayan bütçe uygulamasında, giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması, ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi, gelir ve ödenek çizelgelerindeki bölüm ve maddeler dışı işlemler yapılmaması zorunludur.    Bölümler arasında Yönetim Kurulu kararı ve bölüm maddeleri arasında Başkanın kararı ile aktarma yapılabilir.

 

 

Kulüp Gelirleri

Madde 25

Kulübün gelirleri aşağıda gösterilmiştir :

1)   Üye ödentileri

 1. Giriş ödentisi 000.000.- TL      
 2. Yıllık ödenti   000.000.- TL      
 3. Aktarma ödentisi
 4. Katılma payları

Ödenti ve katılma paylarının detay ve kesin tutarları her yıl, o yılın çalışma programı ve bütçesinde belirtilir ve Genel Kurulca tespit edilir.

 • Bağış , yardım ve vasiyetler,
 • Kulübün mal varlığından elde edilenler ile hakların işletilme gelirleri,
 • Toplantı, gösteri temsil, piyango ve buna benzer çalışmalardan sağlanacak gelirler,
 • Her türlü yayın ve kitapların üyelere satışından sağlanan gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanılacak bağış ve yardımlar.

Kulüp, siyasi partilerinden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi, kamu yararına kuruluş sayılmadıkça, devlet daire ve kurumlarından, İçişleri Bakanlığı  izni olmadıkça dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz.

Yukarıda 1) numaralı bentte gösterilen gelirler çalışma denetimi bütçesinde kesilen tutarlar olarak ve diğer gelirler olarak saptanır, Genel Kurulun onayından sonra uygulamaya girer.

 

 

Gelir ve Giderlere Usul

Madde 26

 1. Kulübün gelirleri maddesinde yer alan her türlü ödenti ve gelirler, dönemin çalışma programı ve bütçesinde belirtilen şekilde, alındı belgesi ile toplanır.
 2. Yönetsel çalışmalar ile hizmetler göz önüne alınarak çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesindeki bölüm ve maddeler halinde gösterilen giderler; fatura, alındı belgesi gibi belgelere bağlanarak ve harcama yetkisine sahip Başkanın oluru ya da Yönetim Kurulu kararı alınarak yapılır. Bu belgeleri saklama süresi asgari 5 yıldır.
 3. Hiçbir giderin ödenmesi gelecek çalışma döneminin bütçesine bırakılamaz. Giderlerin toplamı gelirlerden çok olamaz ve gerçekleşen gelir-gider açıklarında Yönetim Kurulunun sorumluluğu söz konusu olur.
 4. Kulüp gelirlerinin toplanmasında alındı belgesi kullanılır. Alındı belgesi hakkında , Dernekler Kanunu hükümleri  uygulanır. Kulüp adına ödenti, bağış ve diğer gelirleri alacak yetkililer Yönetim Kurulunca belirlenerek mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilir.
 5. Kulüp, diğer Lions Dernekleri ile işbirliğinin gerektirebileceği harcamalar için, kendi çalışma dönemi gider çizelgesine, karşılık olarak ödenek koymak zorundadır.

 

 

Sınırlama

Madde 27

Kulüp, üyelerinden çalışma dönemi bütçelerinde öngörülen, ödemekle yükümlü bulundukları ödenti ve diğer ödemeler dışında herhangi bir adla para veya yardım isteğinde bulunamaz.

Uygulaması kesinleşen hizmet projeleri için, içeriğinde belirtilen kaynaklardan gelir sağlanır.

Ayrıca çalışma dönemi bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak çalışma dönemi sonunda ortaya çıkacak gelir artanı ertesi yıl hizmet projeleri uygulamalarında Genel Kurul kararı ile kullanılabilir.

Çalışma dönemi sonunda hizmet projesi için sağlanan gelirler ile yapılan giderler bilanço ve gelir-gider çizelgesinde ayrı ayrı gösterilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM V

Lionistik İşletmelere İlişkin Hükümler

 

Sistem Kullanılmazlığı

Madde 28

Kulüp, üyelerinin herhangi bir biçimde, üyelikten ölüm dışında ayrılması ya da çıkarılması ile Lionistik nitelikleri yitirmesi durumunda, Lions’u simgeleyen amblem , bayrak, rozet gibi benzeri araç ve gereçlerle belgeler hiçbir biçimde kullanılamaz ve kulübe iade edilirler.

 

 

Amblem Hakları

Madde 29

Kulüp üyeleri ya da hiçbir kişi veya kuruluş, izin ile lisans haklarını almadan, Lions’un tescil edilmiş amblemini ve Lionistik simgelerini kullanamaz, herhangi bir kullanma ya da hatıra eşyasını motif olarak uygulayamaz.

Yasal izin lisans hakkı alınmış olsa bile biçimi, boyutları, renkleri ve eskizleri onaylamadan kullanma ya da hatıra eşyası olarak hiçbir Lionistik simge yaptırılamaz.

 
   


Aşağıda verilen Lions amblemi ve Lionistik simgeler , üyeler dışında hiç kimseye dağıtılamaz ve satılamaz.

 

 

İyi Durumda Olma Niteliği

Madde 30

Lions Kulübü, Lions tüzüğünde belirtilen koşullara göre iyi durumda olma niteliğini kazanır. Kulüp, bu iyi durumda olma halini korumak zorundadır.

 

 

Askıya Almak

Madde 31

İzin almak suretiyle olunan Uluslar arası Lions Kulüpleri Birliği’nin üyelik vecibelerini yerine getirmeyen üye kulübün üyelik hakları ve yükümlülükleri konusunda birliğin vereceği askıya alma işlemine uyulur.

 

 

Lions Kulüpleri Programı

Madde 32

Kulüp, Lions kurallarına uygun olarak Lions ve Leo Kulüpleri kurulmasını özendirir ve yardım eder.

 

 

 

 

 

Aday Saptama Çalışmaları

Madde 33

Geçen Dönem Başkanı dışındaki Kulüp görevlileri ve yedekleri seçiminde, aşağıda yöntem ve işlemleri belirlenen  “Aday Saptama Kuralları” uygulanır :

 1. Kulüp Başkanı, Aday Saptama Toplantısında muhtelif dernek görevleri için Aday Adaylarının isimlerini tespit edecek, beş üyeden oluşan bir Aday Saptama Komitesi atar. Şubat ayında yapılacak bu atama tüm üyelere bildirilir.
 2. Aday Saptama Komitesi, Kulübün Geçmiş Dönem Başkanlarından oluşturulur. Geçmiş başkanların yetmemesi halinde eksikler, üyeler arasından başkan tarafından atama ile tamamlanır. Bu üyelerin, o seçim döneminde aday olmamaları zorunludur. Adayların saptanması ve seçim işlemleri Adaylık Komitesi tarafından yürütülür.
 3. Her yılın Mart ayında, tarihi ve yeri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir aday saptama toplantısı yapılır. Toplantı tarihinden en az on gün önce, kulübün her üyesine yazılı bir çağrı mektubu gönderilir.
 4. Bu suretle listenin tamamlanmasından sonra belirlenen adaylar Genel Kurulda seçime katılma hakkına sahip olurlar.
 5. Aday Saptama Toplantısından sonra düzenlenen tutanaktaki Adaylar Listesi, Başkanın yöntem ve kurallara ilişkin onayından sonra kesinleşir.
 6. Adaylık ancak bir görev için kesinleşir.
 7. Kesinleşen Aday Saptama Tutanağında yer alan üyelerin dışında, Genel Kurulda adaylık söz konusu olamaz ve aday olmayanlara verilecek oy geçersiz sayılır.

Listelerin kesinleşmesi ile Genel Kurul toplantısı arasında herhangi bir adayın herhangi bir nedenden dolayı talip olduğu görevi yapamayacağı ortaya çıktığında ve bu görev için başka bir aday da yoksa, Aday Saptama Komitesi, Genel Kurulda, bu görev için yeni adayların isimlerini belirler ve bildirir.

 

 

Genel Seçim Kuralları

Madde 34

Organların seçim işlemlerinde aşağıda belirtilen genel seçim kuralları uygulanır.

 1. Genel Kurul Başkanlık Divanı üyeleri seçimi sözlü ya da yazılı olarak gösterilen adaylar arasından açık oyla ve salt çoğunlukla yapılır.
 2. Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyeleri seçimi, 38. Maddeye göre yapılmış ve kesinleşmiş, Aday Saptama Komitesinin listesinde yer alan adaylar arasından yazılı ve gizli oyla ve salt çoğunlukla yapılır.
 3. Zorunlu durum ve nedenler olmadıkça Geçen Dönemin Başkan Yardımcısı, Başkanlık için en yakın adaydır.
 4. Adaylar ikiden fazla ve ilk turda salt çoğunluk sağlanamamış ise, en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapılır. Kullanılan oylardan en fazlasını alan aday seçilmiş kabul edilir. Oy eşitliği olduğunda eşit oy alan adaylardan biri seçilinceye kadar oylamaya devam edilir. Üçüncü turun sonunda eşitlik devam ederse, belirleme ad çekme ile yapılır.
 5. Seçimlerde oy pusulası kullanılması zorunludur.

 

 

 

 

 

 

Delege İşlemleri

Madde 35

Kulübün, Federasyon ve Konfederasyon Genel Kurullarına katılması gereken asil ve yedek temsilcilerinin belirlenmesinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır :

 1. Üç asil ve üç yedek delegeye ek olarak, kayıtlı üye sayısının yirmisi üzerindeki her on üyesi ile artan beş üyesi ya da fazlası için bir asil ve bir yedek olmak üzere temsilci (delege), seçimi yapılır. Yani her dernek en az 3 asil ve 3 yedek delege ile temsil edilir.
 2. Temsilci asil ve yedekleri, üst kuruluş toplantılarına katılabilecek ve temsil yükümlülüğünü üstlenebilecek üyeler açısından, açık oyla ve salt çoğunlukla seçilir. En çok oy alan adaylar asil, izleyen adaylar yedek üye seçilmiş olurlar.
 3. Asil ve yedek temsilciler, seçimlerini izleyen 1 Temmuz tarihinden itibaren kulübü, üst kuruluşlar Genel Kurullarında temsil etmek yetkisine sahiptirler. Temsilciler, kulübün hak ve yararlarının söz konusu olduğu konularda kulüplerinin Genel Kurul ilke ve kararlarını gözetmek zorunluluğundadırlar.
 4. Seçilen asil   ve    yedek   temsilciler, isim ve adresleri ile üst kurullara en geç 15 Mayıs tarihine kadar, Yönetim Kurulu tarafından bildirilirler ve  görevleri 1 Temmuz’da başlar,  30 Haziran’da biter.
 5. Kulüp, sayısal adedi kadar delegeyi bu gibi Genel Kurullara göndermekle yükümlüdür.

 

 

BÖLÜM VII

Diğer Hükümler

 

Tüzük Değişikliği

Madde 36

Kulübün Ana Tüzüğü, Yönetim Kurulunun önerisi ya da Genel Kurul üyelerinin  anaz 1/5 inin yazılı başvurusu ile ve Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 açık oy çoğunluğu ile Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

Değişiklik önerileri en az on beş gün önce Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

 

Dağıtılma (Fesih)

Madde 37

Kulüp özellikle dağıtılma için ve çağrı usulüne göre çağırılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3 ünün hazır bulunacağı  Olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 açık oy çoğunluk kararı ile dağıtılabilir.

Bu suretle çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri usulüne göre yeniden toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun dağıtılma konusu görüşülebilir. Ancak dağıtılma hakkındaki kararın hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Dağıtılma kararı mevcut Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Dağıtma işlerini Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu yürütür. Artan mallar ile taşınır ve taşınmaz mallar Türk Lions Vakfına verilir.

 

Yasal Defterler

Madde 38

Kulüp için aşağıda gösterilen ve noterden onaylı defterler tutulur.

 1. Üye Kayıt Defteri: Kulüp üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ödentileri ile katılma payları yükümlülükleri bu deftere yazılır.
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altları üyelerce imzalanır.
 3. Gelen ve Giden Yazılar Defteri: Kulübe gelen ve gönderilen yazılar, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere işlenir. Gelen yazıların asılları ve giden yazıların kopyaları dosyalarda saklanır.
 4. Bütçe kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Her çalışma dönemine ilişkin bütçe ile bilanço ve gelir gider cetvelleri bu deftere işlenir.
 5. Demirbaş defteri: Kulübün demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Kulübe ait alındı belgeleri en küçük ciltten başlamak üzere sıra ile bu deftere kaydolunur.
 7. Alındı ve harcama ile ilgili belgeler dosyalarında saklanır.

 

 

Hüküm Eksikliği

Madde 39

Bu tüzükte bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile diğer Lions Tüzük , yönetmelik ve hükümleri uygulanır.

 

 

Yönetmelik

Madde 40

Bu tüzüğün uygulanması , Yönetim Kurulunca hazırlanarak Genel Kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle birlikte yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurucu Üyeler

 

Soyadı                       Adı                             Uyruğu    İşi veya Mesleği      Doğum yeri ve Tarihi                               Adresi

Keleşoğlu                  Kıvılcım                      T.C.          Ev Hanımı                 Ankara/15.5.1945                      Çekirge Cad.Yıldız Apt. 86/15 BURSA

Uğuralp                      Türkan                       T:C.          Ev Hanımı                 Bursa/23.1.1942                        Mutlu Evler,Bağlan Cd. 2 Ap. BURSA

Ersöz                          Sibel                           T.C.          Ev Hanımı                 Balıkesir/5/9/1970                     Çekirge Cd.Dilek Ap. D.6 BURSA

Onart                          Nilay                           T.C.          Mimar                         İstanbul/11.9.1952                    Çekirge Cd. Yıldız Ap. 86/16 BURSA

Karabacak                 Beyhan                      T.C.          Yönetici                     Uşak/30.11.1945                       Çekirge Cd. 151/9 BURSA

Türközü                     Ferhan                       T.C.          Ev Hanımı                 Kütahya/10.11.1940                  Dağınık Selviler Petek Ap.F Blok K.1                                                                                                                                                                                                       Çekirge-BURSA

Tunçaltan                  Sevim                         T.C.          Ev Hanımı                 Bursa/1931                                 Çekirge Cad. 49 BURSA

Malcıoğlu                   Bilge                           T.C.          Ev Hanımı                 Bursa/2.4.1936                          Çekirge Cd.Urgancıoğlu A D.9 BURSA

Erbak                         Nermin                       T.C.          Ev Hanımı                 Bursa/3.10.1923                        Selvili Cd. No:10 BURSA

Güvenç                      Neriman                    T.C.          Ev Hanımı                 Bursa/31.12.1933                      Çekirge Cd.Kükürtlü karşısı Beç Ap.                                                                                                                                                     BURSA

 

 

Geçici Madde:

Geçici Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim Kurulu

Başkan

        1.Başkan Yardımcısı

        2.Başkan Yardımcısı

        3.Başkan Yardımcısı

        Sekreter

        Sayman

        Toplantı Yönetmeni

 1. Denetleme Kurulu

Başkan

        Raportör

        Üye